विज्ञापनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: