सेवा करारमा शिक्षक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: