मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको गाउँ सभा आ.ब.२०७४/०७५ को फोटोहरु :-