लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन तथा उदघाट्न सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: